INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Стартира прием по мярка 4.2 инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълен комплект документи за кандидатстване и изпълнение по процеурата:http://www.mig-db.org/news/73/


Публикувано на 01.05.2020 г. 17:00 ч.

Източник: МИГ Бяла и Долни Чифлик

Още по темата: