INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Приемат се проекти по Мярка 2 от Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен канят желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.070 – МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места.

Процедурата е по приоритет на Съюза 4 Повишаване на заетостта и териториалното сближаване, мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР по ПМДР, Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

За информация: eufunds.bg, flag-bda.org, office@flag-bda.org, тел: 0888242447.

Допустими кандидати по мярката са: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 02.02.2021 г.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

0 0 votes
Article Rating

Публикувано на 04.01.2021 г. 18:46 ч.

Още по темата:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x