INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

КЕВР предлага с 6,67% по-ниска цена на газа през май

Заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД за намаление на цената на природния газ с 6,67 процента за май бе обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране днес. Заседанието се проведе от разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие на заявителя в административното производство чрез програмата за съобщения Skype.

В заявлението на „Булгаргаз“ от 10 април е посочено, че общественият доставчик предлага да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена с 1,68 лв./MWh или с 6,67 процента. Действащата в момента цена за април е 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, отбелязват от пресцентъра на КЕВР.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г. Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула, посочват още от Комисията.

Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец април 2020 г. в размер на 25.20 лв./MWh намалението е със 1,68 лв./MWh или с 6,67%.

Предложената цена в размер на 23,52 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Изпълнителният директор на “Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов, който участва дистанционно в откритото заседание, заяви че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 май 2020 г. Той се ангажира дружеството допълнително да предостави на КЕВР информация за пазарните индекси и усреднения курс на долара, обхващащи периода до 30.04.2020 г. Данните ще бъдат входирани в КЕВР на 1.05., като по този начин регулаторът ще разполага с цялата необходима информация, за да може същият ден да утвърди с решение цената на природния газ за м. май. Според изпълнителния директор на “Булгаргаз“ ЕАД очакванията на дружеството са новите актуализирани данни да доведат до още по-голямо намаление на цената от предвидените 6,67%.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че след получаването на актуалните данни към 30.04.2020 г., на закрито заседание на 1 май регулаторът ще приеме окончателното си решение, в което ще отрази всички настъпили промени.

Поради действащите противоепидемични мерки в сградата на КЕВР откритото заседание беше проведено в условията на ограничен достъп. Журналисти, граждански, обществени и браншови организации имаха възможност да го проследят посредством редовното онлайн излъчване чрез интернет страницата на Комисията.


Публикувано на 23.04.2020 г. 14:29 ч.

Източник:  dnews

Още по темата: