INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новините от България

Новини от България с национално значение. Всичко най-интересно от политически живот на страната. Ще намерите и още подбрана информация в сферата на икономиката, образованието, културата и много други области.

Гьоков: Индивидуалната пенсия ще бъде увеличена с 10%

май 19, 2022